The ad VOLVO FH refrigerated truck for sale by auction has been sold and is not included in the search!
Similar ads
VOLVO FL240 refrigerated truck VOLVO FL240 €6,667 Refrigerated truck 06/2008 1441565 km United Kingdom, Newton Wisbech
VOLVO FH 400  refrigerated truck VOLVO FH 400 €17,400 Refrigerated truck 2008 1189839 km Germany, Niederfullbach bei Coburg
VOLVO FH refrigerated truck
Sold
VOLVO FH refrigerated truck
VOLVO FH refrigerated truck image 2
VOLVO FH refrigerated truck image 3
VOLVO FH refrigerated truck image 4
VOLVO FH refrigerated truck image 5
VOLVO FH refrigerated truck image 6
VOLVO FH refrigerated truck image 7
VOLVO FH refrigerated truck image 8
VOLVO FH refrigerated truck image 9
VOLVO FH refrigerated truck image 10
VOLVO FH refrigerated truck image 11
VOLVO FH refrigerated truck image 12
VOLVO FH refrigerated truck image 13
VOLVO FH refrigerated truck image 14
VOLVO FH refrigerated truck image 15
1/15
Brand VOLVO
Model FH
Year of manufacture 2010
Mileage 1646438 km
Location Sweden
Placed on more than 1 month
Autoline ID GT30412
Condition
Condition used
More details
English
Refrigerated truck
Volvo FH 6*2.
Year model: 2010.
Gearbox: Automatic, Ishift.
Diesel, 375 kw.
Odometer reading: 1646438 kilometers.
Operating weight: 14070 kg.
Total weight: 27000 kg.
Inspected until 2023-02-28.
Tachograph inspected until: 2023-11-01.
VBG Drag.
Cabin heater diesel. Did not start, flashing error message.
Tail lift.

Pattern depth: 5, 4, 5, 6, 3, 4, 4 mm.

Superstructure
Bus construction
Openable page. Opens and closes ok.
Loading platform rails.

Internal flat dimensions
Height: 3080 mm.
Width: 2500 mm.
Length: 7360 mm.

Unit
Thermo King
MD-300.
No known errors.
Started on test and gave cold. No error messages.
Regularly serviced.

Tail lift
Zepro 2000 kg.
Inspected until: 2023-03.

Seller's Comment
Daily operation until 2022-09.
Working condition.
Decor is completely or partially dismantled before collection.
Basic service done at 160,000 miles.
Front brake pads and drive shaft replaced at 158,000 miles.

Known defects
Diesel heater.
Door stop driver's door.
Show the whole comment
Kühlwagen
Volvo FH6*2.
Baujahr: 2010.
Getriebe: Automatik, Ishift.
Diesel, 375kw.
Kilometerstand: 1646438 Kilometer.
Betriebsgewicht: 14070 kg.
Gesamtgewicht: 27000 kg.
Geprüft bis 2023-02-28.
Fahrtenschreiber geprüft bis: 01.11.2023.
VBG ziehen.
Kabinenheizung diesel. Startete nicht, blinkende Fehlermeldung.
Ladebordwand.

Mustertiefe: 5, 4, 5, 6, 3, 4, 4 mm.

Überbau
Busbau
Aufklappbare Seite. Öffnet und schließt ok.
Ladeflächenschienen.

Flache Innenmaße
Höhe: 3080 mm.
Breite: 2500 mm.
Länge: 7360 mm.

Einheit
Thermo King
MD-300.
Keine bekannten Fehler.
Auf Test gestartet und kalt gegeben. Keine Fehlermeldungen.
Regelmäßig gewartet.

Ladebordwand
Zepro 2000 kg.
Geprüft bis: 2023-03.

Kommentar des Verkäufers
Täglicher Betrieb bis 2022-09.
Arbeitsbedingung.
Dekor wird vor Abholung ganz oder teilweise demontiert.
Grundservice bei 160.000 km gemacht.
Vordere Bremsbeläge und Antriebswelle bei 158.000 Meilen ersetzt.

Bekannte Mängel
Dieselheizung.
Türstopper Fahrertür.
Külmutusauto
Volvo FH 6*2.
Aasta mudel: 2010.
Käigukast: automaat, Ishift.
Diisel, 375 kw.
Odomeetri näit: 1646438 kilomeetrit.
Töömass: 14070 kg.
Kogukaal: 27000 kg.
Ülevaatus kuni 2023-02-28.
Sõidumeeriku ülevaatus kuni: 2023-11-01.
VBG lohista.
Salongisoojendus diisel. Ei käivitunud, vilgub veateade.
Sabatõstuk.

Mustri sügavus: 5, 4, 5, 6, 3, 4, 4 mm.

Pealisehitus
Bussi ehitus
Avatav leht. Avaneb ja sulgub ok.
Laadimisplatvormi rööpad.

Lamedad sisemõõdud
Kõrgus: 3080 mm.
Laius: 2500 mm.
Pikkus: 7360 mm.

Üksus
Thermo King
MD-300.
Teadaolevaid vigu pole.
Alustas testiga ja andis külma. Veateateid pole.
Regulaarselt hooldatud.

Sabatõstuk
Zepro 2000 kg.
Ülevaatus kuni: 2023-03.

Müüja kommentaar
Igapäevane tööaeg kuni 2022-09.
Töötingimused.
Dekoor on enne kogumist täielikult või osaliselt lahti võetud.
Põhihooldus tehtud 160 000 miili pealt.
Eesmised piduriklotsid ja veovõll vahetatud 158 000 miili peal.

Teadaolevad defektid
Diiselkütteseade.
Uksepeatus juhiuks.
Sunkvežimis su šaldytuvu
Volvo FH 6*2.
Metų modelis: 2010 m.
Pavarų dėžė: automatinė, Ishift.
Dyzelinas, 375kw.
Odometro rodmuo: 1646438 kilometrai.
Darbinis svoris: 14070 kg.
Bendras svoris: 27000 kg.
Apžiūrėta iki 2023-02-28.
Tachografas apžiūrėtas iki: 2023-11-01.
VBG Drag.
Salono šildymas dyzelinis. Nepasileido, mirksi klaidos pranešimas.
Uodegos pakelimas.

Rašto gylis: 5, 4, 5, 6, 3, 4, 4 mm.

Antstatas
Autobusų statyba
Atidaromas puslapis. Atsidaro ir užsidaro gerai.
Pakrovimo platformos bėgiai.

Vidiniai plokšti matmenys
Aukštis: 3080 mm.
Plotis: 2500 mm.
Ilgis: 7360 mm.

Vienetas
Termo karalius
MD-300.
Nėra žinomų klaidų.
Pradėjo nuo testo ir davė šaltį. Jokių klaidų pranešimų.
Reguliariai aptarnaujamas.

Uodegos pakelimas
Zepro 2000 kg.
Apžiūrėta iki: 2023-03.

Pardavėjo komentaras
Kasdienis darbas iki 2022-09.
Darbinė būklė.
Dekoras visiškai arba iš dalies išardomas prieš surinkimą.
Pagrindinė priežiūra atlikta nuvažiavus 160 000 mylių.
Priekinės stabdžių kaladėlės ir kardaninis velenas pakeisti nuvažiavus 158 000 mylių.

Žinomi defektai
Dyzelinis šildytuvas.
Durų stabdymo vairuotojo durys.
Refrižerators
Volvo FH 6*2.
Izlaiduma gads: 2010.
Ātrumkārba: Automātiskā, Ishift.
Dīzelis, 375kw.
Odometra rādījums: 1646438 kilometri.
Darba svars: 14070 kg.
Kopējais svars: 27000 kg.
Apskate līdz 2023-02-28.
Tahogrāfa apskate līdz: 2023-11-01.
VBG Velciet.
Salona sildītājs dīzelis. Nevarēja startēt, mirgo kļūdas ziņojums.
Astes pacēlājs.

Raksta dziļums: 5, 4, 5, 6, 3, 4, 4 mm.

Virsbūve
Autobusu būvniecība
Atverama lapa. Atveras un aizveras ok.
Iekraušanas platformas sliedes.

Iekšējie plakanie izmēri
Augstums: 3080 mm.
Platums: 2500 mm.
Garums: 7360 mm.

Vienība
Termo karalis
MD-300.
Nav zināmu kļūdu.
Sāku testu un deva aukstu. Nav kļūdu ziņojumu.
Regulāri apkopts.

Astes pacēlājs
Zepro 2000 kg.
Apskate līdz: 2023-03.

Pārdevēja komentārs
Ikdienas darbība līdz 2022-09.
Darba stāvoklis.
Dekors tiek pilnībā vai daļēji demontēts pirms savākšanas.
Pamatserviss veikts pie 160 000 jūdzēm.
Priekšējie bremžu kluči un piedziņas vārpsta nomainīti pie 158 000 jūdzēm.

Zināmi defekti
Dīzeļa sildītājs.
Durvju pieturas vadītāja durvis.
Ciężarówka chłodnia
Volvo FH 6*2.
Rok modelowy: 2010.
Skrzynia biegów: automatyczna, Ishift.
Olej napędowy, 375 kW.
Odczyt licznika: 1646438 kilometrów.
Masa eksploatacyjna: 14070 kg.
Waga całkowita: 27000 kg.
Inspekcja do 28.02.2023.
Kontrola tachografu do: 2023-11-01.
Przeciągnij VBG.
Nagrzewnica kabiny diesel. Nie uruchomił się, miga komunikat o błędzie.
Winda samochodu dostawczego.

Głębokość wzoru: 5, 4, 5, 6, 3, 4, 4 mm.

Nadbudowa
Budowa autobusów
Strona otwieralna. Otwiera się i zamyka w porządku.
Szyny platformy załadunkowej.

Wewnętrzne wymiary płaskie
Wysokość: 3080 mm.
Szerokość: 2500 mm.
Długość: 7360 mm.

Jednostka
Thermo King
MD-300.
Brak znanych błędów.
Zacząłem na test i dałem zimno. Brak komunikatów o błędach.
Regularnie serwisowany.

Winda samochodu dostawczego
Zepro 2000 kg.
Inspekcja do: 2023-03.

Komentarz sprzedawcy
Codzienna praca do 2022-09.
Warunki pracy.
Dekor jest całkowicie lub częściowo zdemontowany przed odbiorem.
Podstawowa usługa wykonana na 160 000 mil.
Przednie klocki hamulcowe i wał napędowy wymienione po 158 000 mil.

Znane wady
Nagrzewnica na olej napędowy.
Odbojnik drzwi kierowcy.
Fryslastbil
Volvo FH 6*2.
Årsmodell: 2010.
Växellåda: Automat, Ishift.
Diesel, 375 kw.
Mätarställning: 1646438 kilometer.
Tjänstevikt: 14070 kg.
Totalvikt: 27000 kg.
Besiktigad till 2023-02-28.
Färdskrivare besiktigad till: 2023-11-01.
VBG Drag.
Hyttvärmare diesel. Startade ej, blinkade felmeddelande.
Bakgavellyft.

Mönsterdjup: 5, 4, 5, 6, 3, 4, 4 mm.

Påbyggnation
Bussbygg
Öppningsbar sida. Öppnar och stänger ok.
Lastplansskenor.

Invändiga flakmått
Höjd: 3080 mm.
Bredd: 2500 mm.
Längd: 7360 mm.

Aggregat
Thermo King
MD-300.
Inga kända fel.
Startade vid test och gav kyla. Inga felmeddelanden.
Löpande servad.

Bakgavellyft
Zepro 2000 kg.
Besiktigad till: 2023-03.

Säljarens kommentar
Idaglig drift fram till 2022-09.
Fungerande brukskick.
Dekor demonteras helt eller delvis innan avhämtning.
Basservicen gjord vid 160000 mil.
Bromsklossar fram och drivaxel bytta vid 158000 mil.

Kända defekter
Dieselvärmare.
Dörrstopp förardörren.
VOLVO refrigerated trucks
Search results: 155 ads
Show
Subscribe