You may find interesting
Close
New TUR Poland obrotowa - Minibagger Mini excavator mini koparka TUR V 360
New TUR Poland obrotowa - Minibagger Mini excavator mini koparka TUR V 360
€7,200
New TUR Poland Minibagger TUR V122 Mini excavator
New TUR Poland Minibagger TUR V122 Mini excavator
€5,950
New SM BAUMASCHINEN Minikoparka obrotowa 360 Minibagger mit Drehkranz
New SM BAUMASCHINEN Minikoparka obrotowa 360 Minibagger mit Drehkranz
€7,100
New Günter Grossmann KUBOTA  GG1000
New Günter Grossmann KUBOTA GG1000
€7,140
New Günter Grossmann KUBOTA - GG1000
New Günter Grossmann KUBOTA - GG1000
€7,140
New Günter Grossmann GG800  FULL ACCESSORIES
New Günter Grossmann GG800 FULL ACCESSORIES
€8,120

New TUR Poland OBROTOWA V 360 Minibagger Mini excavator mini excavator

Interested in the ad?
Contact the seller
1/23
€7,000
Net price
≈ $8,457
€8,610
Gross price
Contact the seller
Brand TUR Poland
Model OBROTOWA V 360 Minibagger Mini excavator
Type mini excavator
Year of manufacture 12/2021
Load capacity 300 kg
Net weight 850 kg
Location Poland Wrocław
Placed on more than 1 month
Autoline ID VE16693
Description
Digging depth 1.7 m
Digging radius 2.3 m
Dumping height 1.8 m
Overall dimensions 1.9 m × 1 m × 2.1 m
Fuel tank 6 l
Engine
Brand Briggs & Stratton 408 cm3
Power 10.29 kW (14 HP)
Fuel petrol
Volume 408 cm³
Fuel consumption 3.5 l/h
Number of cylinders 1
Axles
Rubber tracks
Cabin
Auxiliary lamps
Additional equipment
Hydraulic breaker
Bucket
Rock bucket
Hydrohammer hydraulics
Condition
Condition new
Description
Colour yellow
More details
English
Polish manufacturer of small construction machines, Tur Poland Sp. z o.o. has to offer you a new V360 mini digger with a 360 degree rotation range (with LED shelter and lighting) at an attractive price of PLN 25,500.00 net (PLN 36,284.00 gross), without intermediaries.
design production sale guarantee
Basic information:
- gasoline engine: Briggs&Stratton
- year of production: 2021
- total weight: 850 kg
- width: 98 cm
- height: with a roofing of 210 cm, without a roof of 160 cm
- digging depth: 1650 mm - 1750 mm
- rotation range: 360 °
- starter: has

The standard equipment of a mini excavator includes:
- oil level and temperature meter
- track-mounted self-tensioning system based on a spring system
- adjustable speed of lifting and lowering the arm
- ground switch
- hour meter
- lighting
- quick connector
- monometer (enables control of hydraulic pressure)
- hydraulic fluid filter
- adjustable seat
- hand gas
- speed control, located at the driver's seat
- roofing
- chromed pins
- 3 tablespoons to choose from: standard spoon: 20, 25, 35, 40 cm; spoon skarpowa 60, 80, 100 cm, spoon extended: 20, 25 cm; breaking spike
- a set of sliding sleeves

The product offered Minikoparka TUR Poland is irreplaceable equipment, among others, for works: electrical installations, gas, water and sewage, landforming, general construction. We have satisfied electricians, plumbers and farmers in our customer base.

The main advantages of our mini excavator:
- compact design and high power, the pressure in the hydraulic system is up to 200 bar, allows you to work in difficult conditions, work in clay and stony ground
- hydraulic hoses that withstand pressure at 350 bar
- all sliding joints are sealed and lubricated, this ensures long-term operation of the machine and in case of wear, replacement of worn connections with new ones
- the design of the arm allows a wide range of bucket work
- economical engine, burning about 2.5 - 3.5 l / h, depending on the type of work performed
- the gas handle is located near the operator to facilitate the adjustment of the engine speed
- the whole structure is powder coated, preserved for years
- the ability to easily and quickly dismantle the mini excavator roof with lighting
- the mini excavator is equipped with quick couplers that enable mounting, among others drilling rig, hammer
full range of digging without putting pins in the arm
- the limitation of construction machines is their weight, and our mini excavators are the strongest in their class by adding the maximum load provided for such constructions
- the machine has been tested both on the Polish, German, Hungarian and Slovak markets

We provide:
- consultancy in the field of designing machines from scratch and individual approach to the customer
- constant contact with the client
- access to all consumable parts at wholesale prices
- reliability of the product supported by the opinions of numerous customers (the opportunity to present references and the possibility of direct contact, do not buy a cat in a bag)
- the possibility of extending the warranty, in our offer we provide service and inspection of machines and lifelong technical support
- product safety: our machines meet the requirements of the Machinery Directive and Polish standards, are marked with the CE mark

Additionally:
- the possibility of making a spoon at the customer's request
- the possibility of installing a two-section pump with a double divider
- the possibility of ordering a trailer for transportation of accessories and machines - category "B"
- installation of a tow hook for a mini excavator
- possibility of making a rain tarpaulin
- we issue a CE conformity certificate
Show the whole comment
Polský výrobce malých stavebních strojů, Tur Poland Sp. z o.o. Má nabídnout novou řadu mini rýpadla V360 s 360 otáčení studia (s přístřeškem a LED osvětlení) za atraktivní cenu 29 500,00 zł sítě (36 285,00 zł brutto), bez prostředníků.
design záruka prodeje
Základní údaje:
- benzínový motor: LIFAN 13 koní
- rok výroby: 2018
- celková hmotnost: 850 kg
- šířka: 98 cm nebo 89 cm
- výška: se střechou 210 cm, bez střechy 160 cm
- hloubka kopání: 1650 mm - 1750 mm
- rozsah otáčení: 360 °
- startér: má

Standardní vybavení minibagru zahrnuje:
- hladina oleje a měřič teploty
- samočinný systém upevněný na trati založený na pružinovém systému
- nastavitelná rychlost zvedání a spouštění ramena
- zemnící spínač
- hodinový měřič
- osvětlení
- rychlý konektor
- monometr (umožňuje řízení hydraulického tlaku)
- filtr hydraulické kapaliny
- nastavitelné sedadlo
- ruční plyn
- řízení rychlosti, které se nachází na sedadle řidiče
- zastřešení
- chromované kolíky
- 3 lžíce na výběr: standardní lžíce: 20, 25, 35, 40 cm; lžíce skarpowa 60, 80, 100 cm, rozšířená lžíce: 20, 25 cm; lámání špice
- sada posuvných pouzder
- od ledna 2018 při nákupu mini-rýpadla instalujeme dodatečnou zátěž 100 kg v ceně (maximální zatížení pro tuto konstrukci)

Produkt nabízený Minikoparka TUR Polsko je nenahraditelným zařízením, mimo jiné pro práce: elektroinstalace, plyn, voda a kanalizace, zemní práce, obecná konstrukce. Máme spokojených elektrikářů, instalatérů a zemědělců v naší zákaznické základně.

Hlavní výhody našeho mini-rýpadla:
- kompaktní design a vysoký výkon, tlak v hydraulickém systému je až 200 bar, umožňuje pracovat v náročných podmínkách, pracovat v hlíně a kamenitém podkladu
- hydraulické hadice, které odolávají tlaku při tlaku 350 bar
- všechny kluzné klouby jsou utěsněny a namazány, což zajišťuje dlouhodobý provoz stroje a při opotřebení, výměnu opotřebovaných spojů za nové
- konstrukce ramena umožňuje širokou škálu práce s lopatou
- úsporný motor, který spálí přibližně 2,5 - 3,5 l / h, v závislosti na druhu provedené práce
- plynová rukojeť se nachází v blízkosti obsluhy, aby se usnadnilo nastavení otáček motoru
- celá konstrukce je práškově lakována, zachována po celé roky
- schopnost snadno a rychle demontovat střechu minibagaru osvětlením
- mini rýpadlo je vybaveno rychloupínacími zařízeními, které umožňují montáž, mimo jiné vrtací zařízení, kladiva
plný rozsah kopání bez vyjímání kolíků do ramene
- omezením konstrukčních strojů je jejich váha a naše mini rýpadla jsou nejsilnější ve své třídě přidáním maximálního zatížení pro takové konstrukce
- stroj byl testován na polském, německém, maďarském a slovenském trhu

Zajišťujeme:
- poradenství v oblasti projektování strojů od nuly a individuálního přístupu k zákazníkovi
- neustálý kontakt s klientem
- přístup ke všem spotřebním dílům ve velkoobchodních cenách
- spolehlivost produktu podporovaná názory četných zákazníků (příležitost předložit reference a možnost přímého kontaktu, nekupujte kočku v sáčku)
- možnost prodloužení záruky, v naší nabídce zajišťujeme servis a kontrolu strojů a celoživotní technickou podporu
- bezpečnost výrobků: naše stroje splňují požadavky směrnice o strojních zařízeních a polské normy, jsou označeny značkou CE

Dále:
- možnost vyrobit lžičku na přání zákazníka
- možnost montáže dvoudílného čerpadla s dvojitým děličem
- možnost montáže motoru GX 390 Honda
- možnost objednání přívěsu pro přepravu příslušenství a strojů - kategorie "B"
- instalace tažného háku pro minibagr
- možnost dešťové plachty
- vydáváme certifikát shody CE
Der polnische Hersteller von kleinen Baumaschinen, Tur Poland Sp. Z oo z o.o. bietet Ihnen einen neuen V360 Minibagger mit einem 360 Grad Drehbereich (mit LED-Schutz und Beleuchtung)

Grunddaten:
- Benzinmotor: Brigtgs&Stratton
- Produktionsjahr: 2021
- Gesamtgewicht: 850 kg
- Breite: 98 cm oder 89 cm
- Höhe: mit einer Überdachung von 210 cm, ohne ein Dach von 160 cm
- Grabtiefe: 1650 mm - 1750 mm
- Drehbereich: 360 °
- Starter: hat

Zur Standardausstattung eines Minibaggers gehören:
- Ölstand und Temperaturmesser
- auf Schienen montiertes, selbstspannendes System basierend auf einem Federsystem
- einstellbare Geschwindigkeit zum Heben und Senken des Arms
- Erdungsschalter
- Stundenzähler
- Beleuchtung
- Schnellkupplung
- Monometer (ermöglicht die Kontrolle des Hydraulikdrucks)
- Hydraulikflüssigkeitsfilter
- verstellbarer Sitz
- Handgas
- Geschwindigkeitssteuerung, die sich auf dem Fahrersitz befindet
- Bedachung
- verchromte Stifte
- 3 Esslöffel zur Auswahl: Standardlöffel: 20, 25, 35, 40 cm; Löffel skarpowa 60, 80, 100 cm, Löffel verlängert: 20, 25 cm; Bruchspitze
- eine Reihe von Schiebehülsen
- ab Januar 2018, wenn wir einen Minibagger kaufen, installieren wir eine zusätzliche Last von 100 kg im Preis (maximale Belastung für diese Konstruktion)

Das angebotene Produkt Minikoparka TUR Polen ist eine unersetzbare Ausrüstung, unter anderem für die Arbeiten: Elektroinstallationen, Gas, Wasser und Abwasser, Landforming, allgemeiner Bau. Wir haben Elektriker, Installateure und Landwirte in unserem Kundenstamm zufrieden gestellt.

Die Hauptvorteile unseres Minibaggers:
- Kompaktes Design und hohe Leistung, der Druck im Hydrauliksystem ist bis zu 200 bar, ermöglicht es Ihnen, unter schwierigen Bedingungen zu arbeiten, in Lehm und steinigen Böden zu arbeiten
- Hydraulikschläuche, die einem Druck von 350 bar standhalten
- Alle Gleitgelenke sind abgedichtet und geschmiert, dies gewährleistet einen dauerhaften Betrieb der Maschine und im Falle eines Verschleißes den Austausch verschlissener Verbindungen gegen neue
- Das Design des Arms ermöglicht eine breite Palette von Eimer Arbeit
- sparsamer Motor, brennend ca. 2,5 - 3,5 l / h, abhängig von der Art der ausgeführten Arbeiten
- Der Gasgriff befindet sich in der Nähe des Bedieners, um die Einstellung der Motordrehzahl zu erleichtern
- Die gesamte Struktur ist pulverbeschichtet, für Jahre konserviert
- die Möglichkeit, das Dach des Minibaggers einfach und schnell mit Beleuchtung zu demontieren
- Der Minibagger ist mit Schnellkupplungen ausgestattet, die unter anderem die Montage ermöglichen Bohrgerät, Hammer
vollständige Auswahl an Grabungen, ohne Stifte in den Arm zu stecken
- Die Beschränkung der Baumaschinen ist ihr Gewicht, und unsere Minibagger sind die stärksten in ihrer Klasse, indem sie die maximale Belastung für solche Konstruktionen hinzufügen
- Die Maschine wurde sowohl auf dem polnischen als auch auf dem deutschen, ungarischen und slowakischen Markt getestet

Wir bieten Ihnen:
- Beratung im Bereich der Entwicklung von Maschinen von Grund auf und individuelle Annäherung an den Kunden
- ständiger Kontakt mit dem Kunden
- Zugang zu allen Verbrauchsteilen zu Großhandelspreisen
- Zuverlässigkeit des Produkts, unterstützt durch die Meinungen zahlreicher Kunden (die Möglichkeit, Referenzen und die Möglichkeit des direkten Kontakts zu präsentieren, kaufen Sie keine Katze in einer Tüte)
- die Möglichkeit der Verlängerung der Garantie, in unserem Angebot bieten wir Service und Inspektion von Maschinen und lebenslangen technischen Support
- Produktsicherheit: Unsere Maschinen erfüllen die Anforderungen der Maschinenrichtlinie und der polnischen Normen, sind mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet

zusätzlich:
- die Möglichkeit, auf Wunsch des Kunden einen Löffel herzustellen
- die Möglichkeit, eine zweiteilige Pumpe mit einem Doppelteiler zu installieren
- Die Möglichkeit, den GX 390 Honda Motor zu montieren
- die Möglichkeit, einen Anhänger für den Transport von Zubehör und Maschinen zu bestellen - Kategorie "B"
- Installation eines Abschlepphakens für einen Minibagger
- Möglichkeit, eine Regenplane zu machen
- Wir stellen ein CE-Konformitätszertifikat aus
Polski producent małych maszyn budowlanych, firma Tur Poland Sp. z o.o. ma do zaoferowania Państwu nową Minikoparkę V360 o zakresie obrotu 360 stopni ( z zadaszeniem i oświetleniem LED)
projekt produkcja sprzedaż gwarancja
Dane podstawowe:
- silnik benzynowy: Briggs&Stratton
- rok produkcji: 2021
- masa całkowita: 850 kg
- szerokość: 98 cm
- wysokość: z zadaszeniem 210 cm, bez zadaszenia 160 cm
- głębokość kopania: 1650 mm - 1750 mm
- zakres obrotu: 360°
- rozrusznik: posiada

Wyposażenie standardowe minikoparki zawiera:
- miernik poziomu i temperatury oleju
- samonapinacz gąsienic oparty na systemie sprężyn
- możliwość regulacji prędkości podnoszenia i opuszczania ramienia
- wyłącznik masy
- licznik motogodzin
- oświetlenie
- szybkozłącze
- monometr (umożliwia kontrolę ciśnienia hydraulicznego)
- filtr płynu hydraulicznego
- regulowane siedzenie
- gaz ręczny
- regulację prędkości obrotów, umiejscowioną przy siedzeniu kierowcy
- zadaszenie
- sworznie chromowane
- 3 łyżki do wyboru z oferty: łyżka standardowa: 20, 25, 35, 40 cm; łyżka skarpowa 60, 80, 100 cm, łyżka przedłużana: 20, 25 cm; kolec zrywający
- komplet tulei ślizgowych

Oferowany produkt Minikoparka TUR Poland jest niezastąpionym sprzętem między innymi do robót: elektroinstalacyjnych, gazowniczych, wodno - kanalizacyjnych, kształtowania terenu, ogólnobudowlanych. W swojej bazie klientów mamy zadowolonych elektryków, hydraulików i rolników.

Główne walory naszej minikoparki:
- kompaktowa konstrukcja oraz wysoka moc, ciśnienie w układzie hydraulicznym to aż 200 bar, umożliwia to pracę w ciężkich warunkach, praca w glinie oraz kamienistym podłożu
- węże hydrauliczne wytrzymujące pracę przy ciśnieniu 350 bar
- wszystkie połączenia ślizgowe są tulejowane oraz smarowane, zapewnia to długoletnią pracę maszyny oraz w przypadku zużycia wymianę spracowanych połączeń na nowe
- konstrukcja ramienia umożliwia szeroki zakres pracy łyżki
- ekonomiczny silnik, spalanie około 2,5 - 3,5 l/h, w zależności od typu wykonywanych prac
- manetka gazu umiejscowiona jest przy operatorze tak, by ułatwić regulację prędkości obrotów silnika
- cała konstrukcja malowana proszkowo, zakonserwowana na lata
- możliwość łatwego i szybkiego demontażu zadaszenia minikoparki wraz z oświetleniem
- minikoparka wyposażona jest w szybkozłączki, które umożliwiają zamontowanie m. in. wiertnicy, młota
pełny zakres kopania bez przekładania sworzni w ramieniu
- ograniczeniem maszyn budowlanych jest ich masa, a nasze minikoparki są najmocniejsze w swojej klasie poprzez dodanie obciążenia maksymalnego przewidzianego dla takich konstrukcji
- maszyna sprawdzona zarówno na rynku polskim jak i niemieckim, węgierskim czeskim i słowackim

Zapewniamy:
- doradztwo w zakresie projektowym maszyn od podstaw oraz indywidualne podejście do klienta
- stały kontakt z klientem
- dostęp do wszystkich części eksploatacyjnych w hurtowych cenach
- niezawodność produktu poparta opiniami licznych klientów (możliwość przedstawienia referencji jak i możliwość bezpośredniego kontaktu, nie kupujesz kota w worku)
- możliwość przedłużenia gwarancji, w swojej ofercie świadczymy serwis i przegląd maszyn oraz dożywotne wsparcie techniczne
- bezpieczeństwo produktów: nasze maszyny spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej oraz polskich norm, są oznaczone znakiem CE

Dodatkowo:
- możliwość wykonania łyżki na życzenie klienta
- możliwość montażu pompy dwusekcyjnej z podwójnym rozdzielaczem
- możliwość zamówienia przyczepki do transportu osprzętu i maszyny - kat "B"
- montaż haku holowniczego do minikoparki
- możliwość wykonania plandeki przeciwdeszczowej
- wystawiamy certyfikat zgodności CE
- możliwość leasingu lub pożyczki w dowolnym, wskazanym przez klienta banku
Poľský výrobca malých stavebných strojov, Tur Poland Sp. z o.o. vám ponúkne nový výkopový prístroj V360 s rotačným rozsahom 360 stupňov (s LED prístreškom a osvetlením)
návrh záruky predaja
Základné údaje:
- benzínový motor: Briigs&Stratton
- rok výroby: 2021
- celková hmotnosť: 850 kg
- šírka: 98 cm alebo 89 cm
- výška: s krytom 210 cm, bez strechy 160 cm
- hĺbka kopy: 1650 mm - 1750 mm
- rozsah otáčania: 360 °
- štartér: má

Štandardné vybavenie mini rýpadla zahŕňa:
- hladina oleja a merač teploty
- systém automatického napínania na koľajniciach založený na pružinovom systéme
- nastaviteľná rýchlosť zdvíhania a spúšťania ramena
- zemný spínač
- hodinový merač
- osvetlenie
- rýchly konektor
- monometer (umožňuje ovládanie hydraulického tlaku)
- filter hydraulickej kvapaliny
- nastaviteľné sedadlo
- ručný plyn
- ovládanie rýchlosti, ktoré sa nachádza na sedadle vodiča
- zastrešenie
- chrómované kolíky
- 3 lyžice na výber: štandardná lyžička: 20, 25, 35, 40 cm; lyžica skarpowa 60, 80, 100 cm, lyžica predĺžená: 20, 25 cm; zlomený bodec
- sada posuvných rukávov


Produkt ponúkol Minikoparka TUR Poľsko je nenahraditeľným vybavením okrem iného aj pre práce: elektroinštalácie, plyn, voda a kanalizácia, zemné práce, všeobecná konštrukcia. Máme spokojných elektrikárov, inštalatérov a farmárov v našej zákazníckej základni.

Hlavné výhody nášho mini-rýpadla:
- kompaktný dizajn a vysoký výkon, tlak v hydraulickom systéme je až 200 barov, umožňuje pracovať v náročných podmienkach, pracovať v hlinách a kamennej ploche
- hydraulické hadice, ktoré odoláva tlaku 350 barov
- všetky klzné kĺby sú utesnené a namazané, čo zabezpečuje dlhodobú prevádzku stroja av prípade opotrebovania, opotrebovanie opotrebovaných spojov novými
- konštrukcia ramena umožňuje širokú škálu práce s lopatou
- ekonomický motor, ktorý spaľuje približne 2,5 - 3,5 l / h, v závislosti od typu vykonanej práce
- plynová rukoväť sa nachádza v blízkosti operátora, aby sa uľahčilo nastavenie otáčok motora
- celá konštrukcia je práškovo lakovaná, zachovaná po celé roky
- schopnosť ľahko a rýchlo demontovať strechu minirýpadla osvetlením
- mini rýpadlo je vybavené rýchlymi spojkami, ktoré umožňujú okrem iného montáž vrtná súprava, kladivo
plný rozsah kopanie bez vloženia kolíkov do ramena
- obmedzenie stavebných strojov je ich hmotnosť a naše mini rýpadlá sú najsilnejšie vo svojej triede pridaním maximálneho zaťaženia pre takéto konštrukcie
- stroj bol testovaný na poľskom, nemeckom, maďarskom a slovenskom trhu

zabezpečujeme:
- poradenstvo v oblasti projektovania strojov od začiatku a individuálneho prístupu k zákazníkovi
- stály kontakt s klientom
- prístup ku všetkým spotrebným dielom za veľkoobchodné ceny
- spoľahlivosť produktu podporovaná názormi mnohých zákazníkov (príležitosť prezentovať referencie a možnosť priameho kontaktu, nekupujte mačku v taške)
- možnosť rozšírenia záruky, v našej ponuke zabezpečujeme servis a kontrolu strojov a celoživotnú technickú podporu
- bezpečnosť výrobku: naše stroje spĺňajú požiadavky smernice o strojových zariadeniach a poľských štandardov, sú označené značkou CE

ďalej:
- možnosť na požiadanie zákazníka pripraviť lyžicu
- možnosť inštalácie dvojdielneho čerpadla s dvojitým deličom
- možnosť objednať príves na prepravu príslušenstva a strojov - kategória "B"
- inštalácia ťažného háku pre mini rýpadlo
- možnosť vyrobiť dažďovú plachtu
- vydávame certifikát o zhode CE
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads